کلوتهای زیبای شهداد

جمعه 4 بهمن , کلوتهای زیبای شهداد سافاری کویر تحقق یک رویا کرمان شهداد – کویر لوت این برنامه در طول کلوتهای شهداد با 9 خودروی 2 دیفرانسیل از اعضای حرفه ای کارمانیا آفرود صورت گرفت و مسیری بیش از 35 کیلومتر پیمایش شد